Atölye

Bu sene yapılacak sempozyuma Atölye çalışmaları da dahil edilmiştir.

Atölye Çalışması sempozyumdan önce 1 tam gün sürecektir ve özellikle öğrenciler olmak üzere tüm katılımcılara açıktır.

Atölye içeriklerine ve okuma listeleri 15 Mayıs öncesinde bu sayfada duyurulacaktır.

Çalışmalar farklı bilim alanlarıyla ilişkilendirilmiş dört başlık altında toplanmıştır;

    • Marksizm ve Tarih Atölye Çalışması – E. Attila Aytekin

Temalar ve ilgili okumalar
1. Tarih, siyaset, nesnellik
“Tarih ve Siyaset Bilimi”, Gökhan Atılgan ve E. Attila Aytekin (der.)
Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler (İstanbul: YordamKitap, 2012), s. 427-436
2. Marksist tarihçilik
Şebnem Oğuz, “Marksist Tarihyazımında Temel Tartışmalar”, Praksis 17 (2007), s. 33-56
EP Thompson, “Zaman, İş-Disiplini ve Sanayi Kapitalizmi”, Avam ve Görenek (İletişim, 2011), s. 437-494
3. Marksizmden etkilenmiş tarihyazımı
Toplumsal tarih / tarihsel sosyoloji
Dünya Sistemi perspektifi
Immanuel Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm (Metis, 1991), s.39-62

    • Marksizm ve Doğal Bilimleri – Alper Dizdar

– Alan Sokal, Jean Bricmont, Son Moda Saçmalar, Alfa yayınları, 2013 (416 s.)
Önsöz ve Giriş: s.11-37
4. Bölüm: s.72-128
7. Bölüm: s.157-170
Ek bölüm: s.356-382
– Richard Lewontin, Üçlü Sarmal, Say Yayınları, 2013 (180 s.)
Tamamı

    • Marksizm ve Sosyal Bilimler – Gamze Yücesan Özdemir

1.Sosyal Bilimler ve Marksizm: Toplumsal Gerçekliği Sınıflarla Anlamak
Gamze Yücesan-Özdemir (2015). “Rüzgara Karşı Emek ve Sınıf Çalışmaları”, Yücesan-Özdemir, G. (der.) Rüzgara Karşı: Emek Süreçleri ve Karşı Hegemonya Arayışları, Ankara: NotaBene, 9-27.
E. M. Wood (2008). “Bir Oluşum ve İlişki Olarak Sınıf”, Kapitalizm Demokrasiye Karşı, Yordam: İstanbul, 95-131.
Metin Özuğurlu (2002). “Sınıf Çözümlemesinin Temel Sorunsalları”, Praksis, 8, 29-50.

2.Marksizm ve Güncel Olanı Kavramak: Emek Süreçleri ve Neoliberal Emek Rejimi
Gamze Yücesan-Özdemir (2014). İnatçı Köstebek: Çağrı Merkezlerinde Gençlik, Sınıf ve Direniş, İstanbul: Yordam, 29-66.

3. Sosyal Bilimden Siyasal Alana: 21. Yüzyılda Sosyal Bilim ve Komünist Ufuk
Slavoj Zizek (2010). “Baştan Nasıl Başlanır?”, Zizek, S. ve Badiou, A. (der.) Bir İdea Olarak Komünizm, İstanbul: Ayrıntı, 237-257.
E. M. Wood (2006). Sınıftan Kaçış: Yeni ‘Hakiki’ Sosyalizm, İstanbul: Yordam.
1. Bölüm: Yeni “Hakiki” Sosyalizm (19-32).
2. Bölüm: Yeni “Hakiki” Sosyalizme Yolculuk: Sınıf Mücadelesinin ve İşçi Sınıfının Saf Dışı Edilmesi (33-48).
6. Bölüm: Politika ve Sınıf (129-144).
9. Bölüm: Sosyalizm ve Demokrasi (179-190).

    • Marksizm ve Kültür-Sanat – Ali Cenk Gedik

-Larry Shiner, Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, Ayrıntı Yayınları, çev: İsmail Türkmen, 2010, İstanbul
-Marx ve Engels, Yazın ve Sanat üzerine, (çev. Ö. Ünalan), Sol Yay., 1. Cilt 1995, 2. Cilt 1997, Ankara
-Ali Cenk Gedik, Sanat ve Edebiyat üzerine Marx ve Engels, Gelenek, Aylik Marksist Dergi, Şubat 2011, sayı: 111,
-Ali Cenk Gedik, Marksist Sanat Kuramı Tartışmasına Giriş, Gelenek, Aylik Marksist Dergi, Mart 2011, sayı 113
-Ali Cenk Gedik, Popüler Müzikte Sınıf Mücadelesi : Redictio Ad Absurdum, Gelenek, Aylik Marksist Dergi, Temmuz 2009, sayi:103, sf.63-69